tirsdag 28. februar 2012

Julemøte i januar

Ærverdige Oslo ladegård skapte rammene rundt årets julemøte som for anledningen ble arrangert i januar, nærmere bestemt 20. januar. Det sommerlige bildet under er hentet fra Wikipedia. Referenter på møtet var Lotte Halstensen (Rælingen vgs) og Berit Gyhagen (Holmen vgs).
Kristin (Dønski vgs) og Carl Otto (Nesodden vgs) ønsket velkommen på vegne av arbeidsgruppa og gikk gjennom dagens program.
To nye kolleger ble presentert; Hanne Lindblad -  ny skolebibliotekar på Eikeli vgs (var ikke tilstede), og Hege Balberg - ny skolebibliotekar på Rosenvilde vgs. Velkommen i klubben!

NYTT FRA BIBLIOTEKARFORBUNDET v/ Anne-Grethe Gundersen (step-in for Berit Blumenthal)

Bibliotekarforbundet jobber for tiden med at de som er alene ansatt i biblioteket skal få ekstra hjelp. De formulerer et brev som sendes til budsjettbehandlingen  (for 2013) i fylket, med argumenter for å få en stilling til i biblioteker der bibliotekaren er alene.


NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET v/ Tone Sandum Lindh

Tone er med i team ”Kurs og markedsføring” på Fylkesbiblioteket – de arrangerer kurs for ansatte i skolebibliotek og folkebibliotek, og tar gjerne imot ønsker om kurs fra ansatte i bibliotekene.

Oppsummering av evalueringen etter høstens kurs i informasjonskompetanse og biblioteksdidaktikk:
Stort sett veldig bra tilbakemeldinger. Noen syntes kurset tok for seg for mange tema, for overflatisk og ønsker et kurs som går mer i dybden.

Didaktikkurset ble arrangert i samarbeid med fylkesbibliotekene i Hedmark og Oppland. Samarbeidet fortsetter og Hedmark fylkesbibliotek holder i trådene for å få arrangert et kurs/fag på høgskolen – ”videreutdanning i pedagogikk og veiledning”, etter inspirasjon fra høgskolen i Nordland. 67 % av de som gikk kurset i biblioteksdidaktikk ønsker å ta denne videreutdanningen.

Fylkesbiblioteket samarbeider også med Buskerud, Østfold og Vestfold om felles kurs og møter (BØVA). For tiden jobber de med å arrangere en felles konferanse for skolebibliotekarer fra de fire fylkene. Fylkesbibliotekene vil gjerne ha forslag til tema som vi ønsker skal belyses på konferansen. Denne konferansen vil utgjøre sommermøtet vårt i år.

Buskerud fylkesbibliotek har satt i gang et prosjekt som heter ”Buskerudbibliotekene som læringsarena” (se bloggen http://bibarena.wordpress.com for mer info). Målet med prosjektet er å forbedre folkebibliotekenes tjenester til brukere som er under utdanning (grunn- og videreutdanning på høyere nivå). Et av delmålene er samspillet mellom folkebibliotekene og bibliotekene på videregående skoler. FIA følger prosjektet som sparringspartner, og vil kanskje ta opp litt av tematikken på en kommende konferanse om digital kompetanse og lesekompetanse.
Følg med på FIAs hjemmesider om det er kurs og møter som dere vil delta på ( http://fia.akershus-f.kommune.no/Kurs%20og%20moeter/kurs_2012.html ) . Dersom oversikten har mangelfulle opplysninger, så send en mail og spør om det dere lurer på.


NBF SKOLE v/ Åsne Hestnes (Dønski vgs.)


NBF skole er en spesialgruppe for skolebibliotek (grunnskole og videregående) i Norsk bibliotekforening. Gruppen er uavhengig, fagpolitisk og skal fremme biblioteksaker på lokalt og nasjonalt nivå. NBF sentralt har møter med politikere, kommer med innspill i politiske prossesser, skriver artikler og kronikker og snakker med media.

”Program for skolebibliotekutvikling” går sin gang og går til høsten inn i sitt siste år. Søknadene fra skoler strømmer inn. Utviklingsprosjektet har fokus på grunnskolen.

I høst har NBF skole jobbet mye med en sak i Bærum kommune. Bærum har hatt fagutdannet bibliotekar på alle sine grunnskoler, men rådmannen foreslo i sitt budsjett at stillingene skulle bort. Det samme skjer i Alta og Haugesund. NBS skole har engasjert seg i saken, hatt kontakt med skolene og skrevet brev og leserinnlegg i lokalavisen. De gir også gode råd om god faglig argumentasjon til FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) på skolene. Det er ofte slik NBF skole jobber – de engasjerer seg i enkeltsaker, snakker med media og legger press på beslutningstakere.
Åsne besøkte Høgskolen i Oslo på en karrierevalgdag for studentene. Her holdt hun et innlegg og reklamerte for skolebibliotek som arbeidsplass. Det var en flott sjanse til å snakke positivt om jobben. Åsne oppfordrer alle til å ta imot praktikanter fra Høgskolen. Det er en flott mulighet til å vise fram jobben vår og skape større interesse for skolebibliotek.

Anette Kure har tatt over som leder i hovedstyret fram til årsmøtet. Hun jobber ved Høgskolen i Østfold og er veldig opptatt av skolebibliotek.

NBFs landsmøte finner sted under Det norske biblioteksmøte i Stavanger i mars. Her skal NBF arrangere et seminar, ”Skolebibliotekutdanning 2012”, med fokus på hvordan bibliotekutdanningen ruster morgendagens bibliotekarer til å jobbe i skolebibliotek.

Åsne oppfordrer alle til å bli medlem i NBF. En forening med mange medlemmer gir styrke til uttalelsene. Alle medlemmene får det interessante fagbladet Bibliotekforum.


BOKDUSJ v/ Aase Kvarme (Ås vgs)

Denne gangen ble vi overrasket med en flott diktdusj. Det var forfriskende og spennende.
Aase hadde plukket frem 4 diktsamlinger :

”Det er så lyst” av Anne Karin Fonneland,
”Barn som leikar” av Olav Gisle Øvrebø,
”Alltid nyheter” av Monica Isakstuen og
”Finne deg der inne og hente deg ut” av Lina Undrum Mariussen

Aase leste litt fra diktsamlingene og snakket litt rundt tema og hvordan de egnet seg for lesning i videregående skole. Tusen takk for en flott gjennomgang!

ÅPENT KVARTER: aktuelle saker fra arbeidsgruppa v/ Kristin (Dønski vgs)

Arbeidsgruppa forhandler med Biblioteksentralen om felles innkjøp og bedre pris på Bibbidata og Emner i skjønn for vgs.

Det har kommet ønske om å få direkte lenker til Atekst og Britannica online fra ansattportalen, slik det er på elevportalen. Dette er litt problematisk å få til, siden lisensavtalene kun er for skolenes elever og ansatte, og ikke for de øvrige ansatte i fylket. Informasjonsavdelingen jobber med saken, og prøver å få det slik at bare skoleansatte får tilgang.
Elevportalen er for øvrig ingen suksess, men vil fortsatt eksistere som et sted for mer statisk informasjon og nedlasting av programmer (ifinger etc.).

Huseby kompetansesenter. Arbeidsgrupppa har formidlet et ønske om å få lydlærebøkene tilsendt som filer i stedet for CD-plater. Huseby kan ikke levere filer i dag, og det var visst ikke noe de så for seg i nærmeste framtid heller. Dette er et problem nå når elevene får bærbare PCer uten CD-spiller.

Kredittkort. Det er i dag ikke mulig å utføre kredittkortkjøp (i nettbutikker) dersom du ikke bruker et kort utstedt i ditt eget navn. Fylket har nettopp inngått ny bankavtale med Fokus bank, så det er mulig at det kan åpne seg nye muligheter der. (Gunilla Jansson har oppfordret oss, i etterkant av møtet, å ta kontakt med lønn og regnskap for å få mer informasjon om den nye avtalen).

FELLES STANDARD FOR BRUK AV IKT I OPPLÆRINGEN v/Bengt Jacobsen (AVO)

Bengt jobber mest med PC-ordningen, men bruker også litt tid på pedagogisk bruk av IKT i opplæringen.

Fylket har en IKT-strategi for 2011-2013. Vi skal være levende og ledende – i front. Utvikling av digital kompetanse er viktig og skal gi pedagogisk merverdi. Vi skal arbeide med elevenes holdninger og digitale adferdsmønster.

En kartlegging av digital kompetanse i 2010 viste at lærernes IKT-kompetanse ikke var god nok og at PC ikke blir utnyttet effektivt i undervisningen.

Fylkesadministrasjonen styrer store deler av det digitale landskapet (itslearning, felles ordbøker, trådløst nett, felles PC-innkjøp), mens skolene selv har ansvaret for det pedagogiske (digitale læremidler og verktøy (Lokus etc), metodikk, ressurser til IKT-satsing…). 

Hvorfor felles IKT-strategi?


  • Føringer i læreplanen om bruk av IKT i alle fag
  • Rapport fra fylkesrevisjonen om digital kompetanse gav dårlig resultat
  • Svært store forskjeller mellom skoler og innad i skoler
  • Fylket har satset store beløp over lang tid for å utvikle infrastruktur

Hovedmålet er å skape en forventning hos fremtidige og nåværende elever når det gjelder IKT i skolen. Et minste felles kvalitetsnivå. Elevene skal oppleve forutsigbarhet og felles praksis.

Standarden får plass på ett ark, og er tilgjengelig fra skoleportalen

I korte trekk:
            1. Eleven skal få tilbud om opplæring i aktuelle programvarer og verktøy
            2. Planer, dokumentasjon og vurdering strukturert på læringsplattformen.
            3. Variert utvalg av læringsressurser på læringsplattformen.
4. Muligheter til å øke læringsutbytte med digitale verktøy i tillegg til kontorstøtteverktøy.

Rektorene har ansvaret for gjennomføringen – men her kreves dugnad. Lærerne må gjøre mesteparten av jobben, men bibliotekarer og systemansvarlige kan bidra.

Viktig bidrag fra AFK er ”DinA” Digitale innovatører i Akershus. Det er en gruppe bestående av fem pedagoger som har en spesiell interesse for IKT i opplæringen. De er frikjøpt 40 % hver, og kan jobbe mot enkeltskoler og fagnettverk med kurs og veiledning. DinA-innovatørene skal gjøre skolene selvhjulpne når det kommer til IKT. Det er svært ulikt fra skole til skole hvordan lokalt IKT-arbeid er organisert.

IKT-policygruppa i fylket ser på hvordan bibliotekarenes kompetanse i informasjonssøking, kildekritikk og systematisering kan utnyttes og formaliseres. Forholdet mellom bibliotekar og skolen for øvrig (ledelse, lærere, elever) er også veldig ulikt organisert fra skole til skole. På Dønski vgs f.eks, sitter bibliotekaren i ledergruppa og er ansvarlig for IKT-standarden. Dette er ikke så vanlig.

IKT-standarden er så langt blitt godt mottatt. Den gir retning og struktur til jobben man gjør lokalt med kompetansehevingen. Fylket har arrangert samlinger for å informere om standarden. Retningen er at invitasjonene til IKT-møter går litt bredere ut, slik at flere fra skolene kan delta (også bibliotekarene).

Etter en lunch med nydelige snitter startet andre økt.

ONENOTE v/ Henning Lund (Eikeli vgs), DinA

         
OneNote er et noteringsverktøy som er en del av Office-pakka til Microsoft og som fungerer som en slags «ringperm». Man kan ha flere notatbøker i den og det er flere nyttige funksjoner som gjør det enkelt å ta notater, arkivere alt man vil spare, lagre fra web (tekster, tabeller videoer, bilder osv).

Det finnes formelverktøy for matematikk som kan lastes inn, men enkle regnesett ligger allerede der.

Virker som et veldig bra verktøy for elevene, hvor de kan utvide og bygge på under hele skoletiden. Og dermed ha orden i sakene. Er også tilgjengelig for dem under eksamen.

OMVISNING I LADEGÅRDEN 

Det ble også tid til en omvisning ved daglig leder for Ladegåden med mye historisk innehold og morsomme anekdoter.

INNKJØPSAVTALEN FOR AKERSHUS FYLKESKOMMUNE v / Inger Johanne Grønset fra BS undervisning (tidligere BS Norli)Vi fikk en grei gjennomgang av innkjøpsavtalen for bøker.
Bs undervisning er en bedrift som i hovedsak skal levere skolebøker. De er en miljøfyrtårnbedrift og derfor vil de helst levere uplastede bøker. Derav den høye kostnaden for plasting.
Tidspunkter for hovedordrebestilling, levering og fakturering skal komme skriftlig. Vi har 17% avslag på skolebøker og 20% på andre bøker.
Bestilling av utenlandske bøker kan for deres del skje hvor som helst fra. De har problemer med å plaste disse pga fakturering av jobben.
Retur/kontaktsjema må sendes innen 14 dager. Hva som tas som retur står i kontrakten. Retursendinger hentes av tollpost.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar